You Are Here >  Home >  Leaders
Leaders of Tianjin Commission of Commerce and Their Responsi
【】

Director:

Sun Jiannan

Deputy Directors:

He Zhineng                Zhou Lu                Niu Wenhui                
               
Li Hong                Li Jian                Liu Zhiyong